Skip to main content

Pravidlá športov

Futbal

Hrá sa 2×15 min, každé družstvo má 5 hráčov, z ktorých jeden je brankár. Strieda sa hokejovým spôsobom. Brankár si môže meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom. Hrá sa na auty (po bokoch ihriska), aj na rohy (bránkové čiary). Auty a rohy sa kopú, nehádžu sa. Čas sa nezastavuje, iba v prípade, že lopta opustí klietku. Tímy majú nárok na jeden 30 sekundový oddychový čas za zápas. V prípade nerozhodného výsledku po skončení riadnej hracej doby zápas pokračuje 5-minútovým predĺžením. Nehrá sa na zlatý gól, ale až do konca predĺženia. Pokiaľ bude stav stále nerozhodný, budú sa kopať pokutové kopy. Prvá séria pokutových kopov sa skladá z troch pokusov oboch tímov, pričom každý pokutový kop musí zahrať iný hráč. V prípade stále nerozhodného stavu, sa kope už len po jednej penalte, pričom ich môže kopať aj ten istý hráč. Gól je uznaný vtedy, keď sa lopta nachádza celým objemom za bránkovou čiarou. To platí aj pri rohoch a autoch. Povolená obuv sú iba halovky a tenisky, kopačky a tarfy sú zakázané.

Porušenie pravidiel

Žltá karta sa dá získať napríklad za nešportové správanie ako napríklad zákerné a neprimerané fauly, tvrdú hru aj po upozornení rozhodcom, žltú kartu je rovnako možné udeliť za protesty proti rozhodnutiu rozhodcu, zdržiavanie aj po upozornení rozhodcom, vulgárne výrazy a hanebné pomenovania smerované súperom, spoluhráčom alebo rozhodcom. Po dvoch žltých kartách, prípadne po okamžitej červenej karte musí hráč urýchlene opustiť hraciu plochu a zároveň jeho tím dohráva v oslabení. Hráč nemôže nastúpiť na nasledujúci zápas, ak nazbieral dve žlté karty, alebo bol vylúčený. Obyčajné fauly tiež píska rozhodca. Po nich nasleduje priamy voľný kop. Nepriamy kop sa zahráva po malej domov alebo ruke (mimo šestnástky). Gól môže byť uznaný len v prípade, že sa lopty po rozohraní následne dotkol ešte pred dosiahnutím gólu iný hráč. Ak bol nepriamy voľný kop kopnutý priamo do súperovej bránky, nariadi sa kop od bránky.

Pravidlá pre brankárov

Brankár môže chytať len vo vyznačenom území, ak toto pravidlo poruší, bude sa z daného miesta zahrávať nepriamy kop. Nemôže chytať malú domov, čo znamená, že nemôže chytiť do rúk nahrávku, ktorú mu prihrá spoluhráč nohou pod úrovňou ramien. Brankár nemôže vyhadzovať loptu za polovicu, môže ju tam len vykopnúť. Päťku môže zahrávať aj hráč, ale vždy len zo zeme. Rukavice nie sú povinné.

Pokutový kop

Pokutový kop nariadi rozhodca v prípade, že sa hráč dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu, že lopta je v momente priestupku v hre (skočí na súpera, vráža do súpera, drží súpera, zahrá rukou-netýka sa to brankára, kopne alebo sa snaží kopnúť do súpera, nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí pád súpera).

Výhoda

Ak je spáchaný priestupok, ktorý je možné potrestať priamym voľným kopom, rozhodcovia sa musia pokúsiť nechať pokračovať v hre ponechaním výhody, ak sú presvedčení, že hra bude plynule pokračovať ďalej a za predpokladu, že toto nebude viesť k žiadnej odplate, alebo to nebude mať škodlivý účinok na družstvo, proti ktorému bol priestupok spáchaný.

Pri vážnejších situáciach budú môcť s rozhodcom komunikovať len kapitáni tímov. Ďalší hráči sa budú môcť zapojiť až po vyzvaní od rozhodcu.

Zo skupín postupujú vždy prvé dve triedy.

Basketbal

Basketbal hrajú dve družstvá po piatich hráčoch, pričom minimálne jednu štvrtinu musí odohrať v tíme aj dievča. Hrá sa 4 x 7 minút hrubého času, pri remíze sa predlžuje 4 minúty. Medzi prvou a druhou štvrtinou (prvý polčas), medzi treťou a štvrtou štvrtinou (druhý polčas) a pred každým predĺžením, je prestávka 2 minúty. Polčasová prestávka trvá 3 minúty. Striedať sa môže pri prerušení hry po nahlásení rozhodcovi. Počet striedaní nie je obmedzený. Kôš má hodnotu 2 body, kôspoza trojkovej čiary je za 3 body a trestný hod za 1 bod. Družstvo, ktoré dosiahlo vyšší počet bodov na konci hracieho času sa stáva víťazom stretnutia.

Pravidlá driblovania: jednou rukou, bez prestania a bez nového začiatku. Zatiaľ čo lopta poskakuje je možné vymeniť ruky bez prerušenia driblingu, hráč však nesmie driblovať oboma rukami. Keď hráč prestane driblovať, musí buď prihrať alebo vystreliť. Hráč držiaci loptu v rukách s ňou nesmie bežať, nesmie do nej úmyselne kopať alebo úmyselne ju blokovať ktoroukoľvek časťou nohy, nesmie do nej udierať päsťou. Akýkoľvek náhodný dotyk lopty akoukoľvek časťou nohy nie je priestupok, ktorý sa píska. Ak je strieľajúci hráč faulovaný a kôš z jeho strely nepadne, hráč ktorý strieľal získava 2 trestné hody. Ak ale kôš z jeho strely padne, jeho tím získava daný počet bodov za kôš (2 alebo 3) a k tomu 1 trestný hod. Fauly na nestrieľajúceho hráča končia rozohrávkou z bočnej čiary.

Dovolené obranné postavenie

Brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, ak: Je obrátený k súperovi tvárou a obidve chodidlá má na podlahe.

Bránenie hráča, ktorý má loptu pod kontrolou

Brániaci hráč musí zaujať počiatočné dovolené obranné postavenie bez toho, aby pred tým, ako ho zaujme, spôsobil dotyk. Len čo brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať, ale nesmie vysunúť ruky, ramená, boky alebo nohy a tak dotykom zabrániť driblujúcemu hráčovi, aby ho obišiel.

Bránenie hráča, ktorý nemá loptu pod kontrolou

Hráč, ktorý nemá loptu pod kontrolou, má právo sa voľne pohybovať po ihrisku a zaujať akékoľvek miesto neobsadené iným hráčom. Brániaci hráč nemôže zaujať postavenie priveľmi blízko alebo priveľmi rýchlo do cesty pohybujúcemu sa súperovi tak, že tento nemá dostatok času alebo vzdialenosti na zastavenie alebo zmenu smeru. Ak brániaci hráč už zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať. Nemôže dotykom roztiahnutých alebo vychýlených paží, ramien, bokov, alebo nôh do súperovej cesty brániť súperovi prejsť okolo neho.

Hráč nemôže prihrať cez stredovú čiaru na polovicu, kde má jeho tím kôš. Hráč nesmie súpera držať, sácať, prerážať, podrážať, ani nesmie hrať hrubo alebo násilne. Ak hráč s loptou urobí viac ako dva kroky, bez toho aby dribloval alebo prešľapuje, bez toho aby prihral alebo vystrelil, hra je prerušená a loptu získava druhý tím. Keď sa dvaja hráči zmocnia lopty naraz, rozhodca preruší hru kvôli držaniu lopty a vhodí loptu, o ktorú protivníci bojujú rozskokom. Každý zápas začína rozskokom. Ak má hráč loptu, ale nedribluje, neprihráva ani nestrieľa, musí udržiavať kontakt jednej nohy s podlahou. Ak sa hráč dopustí piatich chýb, osobných alebo technických, musí byť o tejto skutočnosti oboznámený prvým rozhodcom a okamžite opustiť stretnutie. Musí byť vystriedaný do 30 sekúnd.

Komunikovať s rozhodcom má dovolené len kapitán, pokiaľ k tomu hráč nie je vyzvaný.

Zo skupín postupujú prví dvaja.

Florbal

Počet naraz hrajúcich hráčov za jeden tím je 3 + brankár (bez hokejky). Počet striedajúcich hráčov nie je obmedzený. Tímy môžu striedať kedykoľvek počas zápasu bez obmedzenia počtu striedaní. Hokejky, brankárska výstroj, loptičky si samozrejme priniesť aj vlastné. Zápas je rozdelený na tretiny po 10minút s 5-minútovou pauzou. V prípade, že nastane remízový stav v skupinovej fáze, pokračuje sa predĺžením 5 min. Predĺženie sa hrá na zlatý gól. Hrací čas je čistý. Čistý hrací čas znamená, že čas sa zastaví vždy, keď je hra prerušená signálom rozhodcov a spustí sa v momente, keď je loptička v hre. Ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 5-minútové predĺženie. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú 3 trestné strieľania za každú triedu (na každé iný hráč). V prípade, že je stav stále nerozhodný, pokračuje sa v nájazdoch a vyhráva trieda, ktorej sa podarí nájazd premeniť ako prvej (hráči sa už môžu opakovať). Každá trieda má právo vyžiadať si v priebehu zápasu jeden 30-sekundový timeout. Ku vhadzovaniu dochádza vždy na začiatku tretiny a po strelení gólu. Keď sa loptička dostane mimo hracej plochy (za bránkovú čiaru na oboch stranách alebo nad drevo na stene), rozohráva tím, ktorý sa nedotkol loptičky ako posledný. Z rozohrania môže padnúť priamy gól. Rozohráva sa príklepom, je zakázané rozohrať ťahaním alebo dvíhaním. Pri zlom prevedení rozohrávky zahráva druhý tím z toho istého miesta.

Osobitné pravidlá pre brankárov

Ak brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli dočasne bez hokejky, kým sa nevráti späť. Toto pravidlo neplatí pri vyhadzovaní loptičky. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska (brankár však vo vlastnom bránkovisku vyskočiť môže). Brankár nesmie používať hokejku. Smie používať prilbu a tenké rukavice.

Priestupky vedúce k voľnému úderu

 • zasiahnutie, blokovanie, zdvihnutie či kopanie do súperovej hokejky
 • zdvíhanie čepele hokejky nad úroveň pásu vzad, pred zasiahnutím loptičky alebo vpred po údere loptičky (vysoký došvih je dovolený len vtedy, ak nie je v blízkosti iný hráč)
 • strkanie alebo tlačenie súpera inak než ramenom na rameno, agresívna hra
 • strkanie svojej hokejky medzi súperove nohy
 • bránenie brankárovi pri vhadzovaní
 • úmyselné posúvanie brány, zdržiavanie/blokovanie loptičky pri stene
 • spracovanie hlavou alebo rukou
 • hra s vysokou hokejkou
 • spracovanie telom vo výskoku
 • hra na zemi.
 • kopnutie loptičky 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča alebo výstroje iného hráča. Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát.

Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí sa následný voľný úder vykonať na mieste posledného previnenia.

Ak sa hráč previní, rozhodca rozhodne o jeho prípadnom vylúčení (1,5 min) a hra pokračuje rozohrávkou súpera, ale ak sa nejaký z tímov prehrešil jedným z tu uvedených nepovolených priestupkov pri súperovej gólovej situácií, vedie to k trestnému strieľaniu. To sa zahráva zo stredového kruhu pohybom smerom na súperovu bránu. Ak hráč spraví s loptičkou spätný pohyb alebo sa loptičky dotkne brankár, trestné strieľanie sa ruší a prípadný gól neplatí. Ak ale gól padne tak, že hráč pri strele zasiahne brankára loptičkou a tá prejde celým objemom do brány, gól platí.

*jedná sa o pôvodné Pravidlá florbalu SZFB prispôsobené do našich podmienok, preto pri akýchkoľvek nejasnostiach sa s nimi môžete podrobnejšie zoznámiť na stránke SZFB: http://www.szfb.sk/predpisy/pravidal-florbalu/

Zo skupín postupujú prví dvaja.

Vybíjaná (2. stupeň)

 • Počet hráčov na ihrisku 5 + 1 (5 hráčov v hracom poli a jeden kapitán).
 • Hrá sa pokiaľ nebudú vybití všetci hráči jedného družstva, alebo pokiaľ neprejde 20 minút od začiatku zápasu. Pokiaľ sa hra neskončí ani po ukončení časového limitu, tak vyhráva družstvo, ktoré má vybitých menej hráčov, zápas môže skončiť aj remízou.
 • Hra začína od kapitána družstva (ktoré vyhralo hod mincou) prehodom smerom do vlastného poľa, pričom na to, aby družstvo mohlo vybíjať, musí prehodiť loptu trikrát za sebou (medzi kapitánom a zvyškom družstva). Pokiaľ prvé družstvo trikrát úspešne prehodilo loptu, tak druhému družstvu stačí prehodiť loptu iba raz na to, aby mohli vybíjať súperov.
 • Počas zvyšku hry je potrebné nabiť loptu prehodom medzi kapitánom a hráčmi v hracom poli.
 • Lopta je nabitá pokiaľ nie je vybitý hráč druhého družstva, lopta nepadne na zem, alebo družstvo ktoré malo loptu, loptu stratí na úkor druhého družstva.
 • Vybitý je vždy prvý hráč, ktorý je priamo zasiahnutý (od zeme neplatí).
 • Vybitý hráč je zachránený, ak loptu chytí druhý hráč – spoluhráč.
 • Pri vybití zapíska rozhodca dvakrát a ukáže na vybitého hráča. Vybitý hráč sa presunie ku kapitánovi a už sa nemôže vrátiť do poľa, zvyšok hry pomáha kapitánovi. Hra pokračuje až po hvizde rozhodcu, keď už vybitý hráč opustil hracie pole.
 • Pri priestupkoch zapíska rozhodca jedenkrát (prešľap, kroky), následne družstvo stráca loptu.
 • Hráč s loptou môže urobiť maximálne 3 kroky, nesmie driblovať, len prihrávať a to maximálne 3 prihrávky.
 • Lopty, ktorá opustila hraciu plochu sa môže dotknúť iba hráč, ktorý je zapojený do hry.
 • Prešľap je každý dotyk súperovho poľa, stredovej, postranných a autových čiar, hociktorou časťou tela.
 • Mŕtva lopta je vtedy ak rozhodca zapískal a prerušil hru. Hra pokračuje až na jeho pokyn.
 • Ak družstvo nenastúpi na zápas so všetkými hráčmi, chýbajúci sa počítajú za vybitých.

Volejbal (3. stupeň)

Volejbal hrajú proti sebe dva tímy po 6 hráčov. Ak sa z jednej triedy nenazbiera dostatočný počet, môžu zápas odohrať aj piati. Ak chce trieda odohrať oba sety v počte 6 hráčov, musí aspoň jeden set odohrať za ich triedu aj dievča (inak budú môcť hrať v ďalšom sete iba 5-ti hráči). Zápas sa hrá na 2 víťazné sety. Prvé 2 sety sa hrajú do 25 bodov s dvojbodovým rozdielom. Znamená to, že pri rovnosti bodov 25:25 sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nezíska dvojbodový náskok. Rozhodujúci set (3. set) sa hrá do 15 bodov, rovnako s dvojbodovým rozdielom.

Hodnotenie

Víťazom v súťaži sa stáva družstvo, ktoré v stretnutiach získalo najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení: lepší pomer setov (vyšší je lepší) a pri rovnakom pomere setov rozhoduje pomer lôpt. Ak majú aj potom dve alebo i viac družstiev rovnaké umiestnenie, rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí.

Postavenie hráčov

V momente úderu do lopty pri podaní musia hráči obidvoch družstiev s výnimkou podávajúceho stáť v svojich vlastných poliach v poradí postupu. Traja prední hráči stoja v zónach 4 (ľavý predný hráč), 3 (stredný predný hráč) a 2 (pravý predný hráč). Ostatní hráči sú zadní a stoja v zónach 5 (ľavý zadný hráč), 6 (stredný zadný hráč) a 1 (pravý zadný hráč). Každý zadný hráč musí stáť ďalej od siete ako príslušný predný. Príslušní prední a zadní hráči musia stáť tak, že každý pravý (ľavý) hráč musí byť bližšie k pravej (ľavej) postrannej čiare ako stredný. Rozhodujúca je poloha chodidiel. Po uskutočnení podania sa hráči môžu premiestňovať a v svojom poli pohybovať ľubovoľne.

Striedanie

Každé družstvo má v sete 6 striedaní. Hráča základnej zostavy je možné vystriedať ľubovoľným náhradníkom. Náhradníka je možné nahradiť iba pôvodným hráčom.

Podanie

Hráč musí podať do 8 po znamení rozhodcu. Ruší sa pravidlo o pokuse o podanie, t.j. hráč si nadhodí loptu a nechá ju dopadnúť na hraciu plochu bez toho, aby sa jej dotkol. Do lopty sa musí udrieť jednou rukou alebo časťou paže. Lopta musí byť nadhodená alebo pustená do vzduchu. V momente úderu sa podávajúci nesmie dotýkať zadnej čiary a musí byť v zóne podania.

Družstvo získava bod za: umiestnenie lopty do súperovho poľa alebo ak družstvo súpera urobí chybu.

Za chybu sa považuje:

 • Lopta zahraná do autu – Za aut je považovaná lopta, ktorá dopadne celým objemom za čiary vymedzujúce ihrisko alebo ak sa dotkne predmetu mimo ihriska (strop, bočná stena, osoba mimo hry, …).
 • Neprehodenie lopty ponad sieť
 • Prešľap (pri podaní prešľap zadnej čiary chodidlom, v hre prešľap stredovej čiary, keď je celý objem tela na súperovej polovici alebo pretŕčajúca časť tela bráni súperovi v hre)
 • Dotyk siete (iba hornej pásky, ale nemôže sa do siete cielene vešať, ťahať ju ani používať ako oporu)
 • Chyba v postavení (v momente úderu podávajúceho hráča do lopty)
 • Nesprávne odohranie lopty (dvojdotyk, držaná lopta)
 • Smeč z výskoku zadného hráča v útočnej zóne

Hráči družstva, ktoré získa podanie musia postúpiť o jedno miesto v smere hodinových ručičiek a podávajú až dovtedy, kým spravia chybu (prehrajú bod). Každé družstvo môže mať najviac 3 odbitia (blok sa nepočíta za odbitie), tretím už musí loptu prehodiť cez sieť. Loptu nemôže dvakrát za sebou odohrať ten istý hráč (výnimkou je už spomínaný blok). Kapitán družstva má právo v každom sete požiadať o najviac 2 time-outy trvajúce 30 sekúnd.

Útočný úder

Hráč prednej zóny môže uskutočniť útočný úder z ľubovoľného miesta ihriska a z ľubovoľnej výšky. Hráč zadnej zóny môže uskutočniť útočný úder zo zadnej zóny ihriska z ľubovoľnej výšky (musí sa odraziť pred útočnou čiarou a nesmie sa jej pri tom dotknúť).

Blok

Hráč môže blokovať na strane súpera, avšak až po útoku súpera. Blok sa nepočíta za odbitie. Blokovanie súperovho podania je zakázané.

Zo skupín postupujú prví dvaja.

Beach volejbal

 • Hrá sa dvaja na dvoch
 • Ihrisko je na každej strane kratšie o jeden meter (tj. v šírke aj dĺžke)
 • Budeme hrať skrátenú verziu a to na dva víťazné sety do 15 bodov s dvojbodovým rozdielom
 • Nie je povolené prijímať prvú loptu prstami – výnimkou je smeč, ten ale nemôže byť oblúkovitý, ale musí byť z výskoku a mať klesajúcu trajektóriu
 • Nie je možné prstami prehadzovať loptu cez sieť, ani “ulievať” (prehadzovať loptu tesne za sieť pomocou zápästia)
 • Blok sa ráta ako dotyk. Keď hráč zablokuje, môže sa lopty dotknúť aj dvakrát za sebou, akurát ďalším dotykom (už od iného hráča) už musí byť lopta prehodená za sieť
 • Počas každého setu má každý tím nárok na jeden 30 sekundový time-out

Zvyšok pravidiel sa zhoduje s klasickým volejbalom.

Tenis

Dvojhra

Zápas sa hrá na jeden „neplnohodnotný“ set, teda na 4 víťazné gemy. Zápas sa teda môže skončiť stavom 4:0, 4:1, 4:2 alebo 4:3 (po tajbrejku). Za stavu 3:3 sa hrá tajbrejk* (tiebreak) do 7, s rozdielom dvoch bodov.

Stav v hre (okrem tajbrejku) sa hlási nasledujúcim spôsobom:

 • Skóre podávajúceho hráča sa hlási ako prvé
 • Žiadny bod – „0“
 • Prvý bod – „15“
 • Druhý bod – „30“
 • Tretí bod – „40“
 • Ak je stav 40:40, nastáva „zhoda“ – hráč, ktorý vyhrá loptu po zhode dostáva výhodu. Gem vyhráva až vtedy, ak vyhrá aj nasledujúcu výmenu. Ak nezvíťazí, opakuje sa stav 40:40, ďalšia vyhraná lopta je opäť výhoda a takto sa to opakuje, až kým jeden z hráčov nevyhrá dve lopty po sebe.

Hráči sa môžu ľubovoľne pohybovať po kurte aj mimo neho. Loptičku však môžu zahrať iba do určeného priestoru. Pri dvojhre je to tzv. „orezaný“ kurt, bez obdĺžnikových priestorov po stranách, inak ide o aut. Ak sa loptička pri výmene alebo podaní dotkne nejakou svojou časťou čiary, ktorá priestor na hranie vymedzuje, o aut sa nejedná.

Výmena začína podaním. Podávajúci musí stáť za základnou čiarou, ak pri podaní stojí na nej alebo pred ňou, ide o prešľap, nastáva druhé podanie. Úvodné podanie smeruje vždy z pravej strany kurtu, hráč sa snaží trafiť ľavý (z pohľadu podávajúceho) obdĺžnik hneď za sieťou. Po úvodnej výmene sa podáva z ľavej strany na pravú, potom opäť z pravej na ľavú a tak ďalej. Pri podávaní môže nastať viacero situácií:

 • Podávajúci zahrá loptičku do poľa podania – nastáva výmena. Ak prijímajúci podanie nechytí, resp. nie je schopný loptičku vrátiť naspäť, ide o eso podávajúceho.
 • Podávajúci zahrá loptičku do siete – nastáva druhé podanie. Ak podávajúci aj toto podanie pokazí, bod získava prijímajúci hráč.
 • Podávajúci zahrá loptičku do autu – nastáva druhé podanie. Ak podávajúci aj toto podanie pokazí, bod získava prijímajúci hráč.
 • Podávajúci zahrá loptičku tak, že sa dotkne siete, popruhu alebo pásky, no prejde cez sieť do poľa podania –nastáva „nec“ – podanie je neplatné a hráč má dve nové podania. Ak podávajúci zahrá nec pri druhom podaní, má jedno nové podanie.
 • Neplatné podanie môže nastať aj keď bolo uskutočnené, keď prijímajúci nebol pripravený.
 • Podanie smeruje do autu, no prijímajúci hráč sa dotkol loptičky skôr ako dopadla na zem – aut je neplatný, normálne sa pokračuje vo výmene.

O to, kto začína podávať sa vždy losuje. V jednom geme vždy podáva ten istý hráč (okrem tajbrejku). Podanie si striedajú po gemoch.

Hráč vyhráva výmenu ak:

 • Jeho súper zahrá loptičku do autu alebo do siete
 • Sa jeho súper dotkne loptičky časťou svojho tela
 • Loptička dvakrát dopadne na zem na súperovej polovici
 • Sa jeho súper dvakrát dotkol loptičky
 • Jeho súper nie je schopný vrátiť loptičku naspäť

Štvorhra

Pri štvorhre sú pravidlá takmer rovnaké ako pri dvojhre, až na pár výnimiek:

 • Proti sebe nastúpia dvaja a dvaja hráči
 • Nehrá sa na orezané ihrisko, ale na celé, teda aut pri výmene nastáva len keď loptička padne mimo kurtu
 • Systém podávania sa mení takto: Dajme tomu, že máme tímy A a B a v každom tíme hrajú hráči 1 a 2. Počas štyroch gemov si menia podania takto – A1, B1, A2, B2
 • Na príjme sa hráči na jednej strane striedajú. Teda podávajúci podáva na ľavú stranu vždy na prijímajúceho 1 a na pravú stranu vždy na prijímajúceho 2.
 • Hráči v rámci jednej strany si môžu meniť pozície(vpravo, vľavo) až po odohraní príjmu, inak ostávajú celú hru na svojej pozícií

*tajbrejk – skrátená hra v tenise. Hrá sa za stavu 3:3 na gemy. Na podaní je hráč, ktorý mal túto výhodu v predošlej hre a má k dispozícii jedno podanie. Ďalej sa pokračuje po dvoch podaniach. Nepočíta sa klasickým systémom, ale len po bodoch do 7. Hrá sa na rozdiel dvoch bodov.

Príklad 1: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 5:2, 6:2, 7:2

Príklad 2: 0:1, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 4:5, 5:5, 5:6, 6:6, 6:7, 7:7, 8:7, 9:7

Orientačný beh

V teréne sú osadené všetky kontrolné stanovištia pre všetky trate v aktuálnych pretekoch. Kontroly sú označené lampiónom – je to trojboký hranol o veľkosti 30×30 cm, Každá strana je uhlopriečne farebne rozdelená na oranžový a biely trojuholník. Kontrol je v teréne spravidla viac ako je počet kontrol na jednej trati, preto má každá kontrola jedinečný kód očíslovaný od 31 do 999 aby pretekár bezpečne rozoznal kontrolu, ktorú hľadá. Kód je umiestnený na raziacom zariadení, prípadne na stojane pre kontrolu.

Jednotlivé trate nie sú vopred známe. Zverejnené sú iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol na trati. Mapu so svojou traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný čas.

Na mape je kontrola vyznačená krúžkom o priemere cca 7mm. Pri krúžku na mape je poradové číslo, ktoré určuje v akom poradí pretekár postupuje z kontroly na kontrolu. V teréne sa kontrola umiestňuje na rôzne situačné prvky a objekty (skala, jama, prameň, strom, ohrada…). Na stojane je pripevnené raziace zariadenie. Raziace zariadenie slúži na označenie si priebehu kontrolou. Je to elektronická SI škatuľka s otvorom, do ktorej pretekár zasunie SI čip. Pre prípad nefunkčnosti SI je kontrola osadená aj mechanickým razením (tzv. kliešte). SI čip zaznamená priebeh kontrolou, a tým aj správnosť dodržania poradia kontrol určenej podľa mapy. Každá kontrola v teréne je označená kódom (číslom), ktoré je umiestnené na SI zariadení alebo na stojane. Po dobehnutí do cieľa sa z SI čipu vyčíta dosiahnutý čas vrátane medzičasov na všetkých kontrolách.

 • do štartového koridoru sa radíte cca 3 minúty pred svojim štartom (koridory sú 2-3 delené po jednej minúte). Rozhodca na štarte vám skontroluje číslo SI a zaznamenané v štartovnej listine. V pripravenej krabičke označenej CLEAR si vyčistite SI čip od starých údajov a následne v ďalšej označenej CHECK naštartujete SI čip.
 • mapu so svojou traťou spravidla dostanete až po vašom ostrom štarte, to znamená, že už vám beží čas
 • ak je vlhko alebo dážď, vložte si mapu do pripravených PVC obalov, aby sa vám počas trate nerozpadla
 • zorientujte si mapu na sever, presvedčte sa či mapa zodpovedá situácii v teréne a zvoľte si bezpečný postup k prvej kontrole.
 • nedajte sa strhnúť rýchlou reakciou s vami vybiehajúcich (avšak skúsených) pretekárov. Vo vašej minúte štartujúci pretekári majú určite prvú kontrolu inú, tak sa sústreďte len na svoj postup
 • keď nie ste si istý kde presne ste, tak nebežte bezhlavo a radšej zvoľnite beh, resp. aj zastaňte a určte si presne svoju polohu, v krajnom prípade sa vráťte na posledné miesto kde ste bezpečne určili svoju polohu
 • pribehnutím na kontrolu si preverte, či ide naozaj o váš kód kontroly podľa opisu kontrol (v blízkosti môže byť iná, ale s iným číslom) a zastrčte na cca 1 sekundu čip do dierky SI zariadenia. Zvukový a svetelný signál potvrdí prechod kontrolou. Opäť si zorientujte mapu, vyberte postup na ďalšiu a ďalšiu kontrolu
 • z poslednej kontroly do cieľa je vyznačený povinný koridor pre dobeh. Dĺžka koridoru je cca 100 až 300 m.
 • na cieľovej čiare si nezabudnite tiež označiť prechod čipom
 • občerstvite sa pripraveným nápojom a prejdite k stolíku, kde sa vyčítajú údaje z SI čipu
 • dostanete lístoček, na ktorom sú údaje o vašom behu. Výsledný čas,medzičasy, strata na momentálne najlepších, dočasné umiestneni
 • a ak to beriete veľmi vážne, tak začnite v cieli diskutovať s vašimi súpermi v kategórii, kde ste to pokazili alebo naopak, kde ste vymysleli ideálny a najrýchlejší postup
 • za neoznačenie kontroly je penalizácia 5 minút

Frisbee (3. stupeň)

Na začiatku hry stoja oba tímy oproti sebe na čiarach oddeľujúcich koncové zóny od zvyšku ihriska. Brániace družstvo vyhodí disk čo najďalej smerom k súperovi a jeho hráči bežia zaujať obranné postavenie. Táto situácia sa opakuje po každom bode, pričom hráči družstva, ktoré dalo bod, sa stávajú obrancami a ich súperi sa presunú na druhú stranu ihriska.
Útočiace družstvo boduje prihrávkou, ktorú chytí jeho hráč v koncovej zóne súpera. Disk sa môže pohybovať len prihrávkami medzi hráčmi. Hráč nesmie s diskom bežať, po prijatí prihrávky musí zastať. Družstvo stráca disk ak:

 • sa disk dotkne zeme
 • brániaci hráč chytí disk, alebo ho zrazí na zem
 • útočník je odrátaný brániacim hráčom
 • útočiaci hráč chytí disk za postrannou čiarou

Hráča s diskom, ktorý sa snaží uvoľniť pivotovaním, môže brániť len jeden obranca v okruhu troch metrov. Vítazí tím, ktorý získa viac bodov.

Hrací čas je 15 minút.

Plávanie

Platia všeobecné pravidlá pre plávanie ako napr.: Štartovať sa smie z „mostíka“ povoleným spôsobom (žiadne „bomby“, …), alebo z pod neho na signál píšťalkou. Plávať sa môže iba stanoveným štýlom pre danú disciplínu (voľný spôsob je kraul/prsia/znak/motýľ) a to celú dĺžku preteku (nesmie sa meniť štýl). Plávať sa môže iba kraulom/prsiami/znakom/motýľom (žiadny psík, …). Pri plávaní sa nesmie stúpiť na dno bazéna, odraziť sa odo dna bazéna, potiahnuť sa po dráhe alebo okraji bazéna.

Štafeta

Musí sa ísť štýlom, ktorým začal prvý plavec zo štafety. Pri štafete môže plavec, ktorý nasleduje po niekom (druhý/tretí/štvrtý v poradí) môže odštartovať až po správnom dohmate plavca pred ním.

Kraul

Štart z mostíka alebo z vody dohmat jednou rukou (na konci bazéna sa treba dotknúť jednou rukou) je povolená kotúľová obrátka, ale aj dohmat a otočenie sa je povolené motýlikove vlnenie sa pod vodou, pri štarte a odraze.

Znak

Štart z vody dohmat jednou rukou (na konci bazéna sa treba dotknúť jednou rukou) je povolená kotúľová obrátka, ale aj dohmat a otočenie sa je povolené motýlikove vlnenie sa pod vodou, pri štarte a odraze.

Prsia

Štart z mostíka alebo z vody dohmat oboma rukami (na konci bazéna sa treba dotknúť oboma rukami SÚČASNE!!) dohmat a otočenie sa je povolený jeden motýlikový kop pri štarte a odraze.

Streetball

 1. Základné princípy a pravidlá vychádzajú z basketbalu.
 2. Hrá sa na jeden kôš t. j. 1/2 basketbalového ihriska.
 3. Bude sa hrať spôsobom 3 proti 3 pričom by mali byť aspoň dvaja ďalší na vystriedanie (v tíme je povinné mať aspoň 3 hráčov).
 4. Pred zahájením hry sa bude určovať držanie lopty spôsobom tzv. „Strih“ (kameň, nožnice, papier).
 5. Pri zahájení alebo prerušení hry sa lopta vyhadzuje zo zázemia(spoza trojkovej čiary). Pred začatím hry, po koši, sa dáva tzv. „CHECK“, to je podanie lopty súperovi na hranici trojbodovej čiary.
 6. Striedať sa môže pri prerušení hry po nahlásení rozhodcovi. Počet striedaní nie je obmedzený.
 7. Hra sa končí po uplynutí hracieho času t.j. 2×5 minút.
 8. Komunikovať s rozhodcom má dovolené len kapitán, pokiaľ k tomu hráč nie je vyzvaný.
 9. Bude sa hrať spôsobom každý s každým v skupine to znamená:
A
A1 vs A2
A1 vs A3
A2 vs A3

Ďalej budu postupovať z každej skupiny 4 tímy s najvyšším počtom výhier a hrá sa znova rovnakým spôsobom. V prípade zhody počtu výhier rozhodne rozhodca na základe dosiahnutých bodov. Hrací čas a systém postupovania zo skupiny sa môže meniť podľa počtu účastníkov.

Stolný tenis

Základné pravidlo je dostať loptičku na súperovu polovicu výhradne použitím rakety. Hra začína podaním.

Podanie v stolnom tenise

 • podanie sa v stolnom tenise vykonáva z nadhodu – loptička sa musí dotknúť najskôr vlastnej a až potom súperovej polovice
 • počas podania sa nesmie loptička akokoľvek skryť
 • pri dotyku sieťky sa podanie opakuje
 • pri štvorhre sa musí podávať „krížom“ – z pravej vlastnej polovice smerom doľava

Medzihra

 • loptička sa vracia už bez dotyku vlastnej polovice, môže sa dotknúť sieťky, nesmie sa dotknúť stropu
 • pri štvorhre sa hráči na každej strane pravidelne striedajú
 • hrá sa na sety do 11 bodov, pričom rozdiel musí byť najmenej dva body

Šach

Pravidlo času: Každý hráč má 15 minút. Ak sa jednému hráčovi minie čas automaticky prehráva.

Keďže pravidlá majú vyše 20 strán, neprišlo nám vhodné ich celé písať na túto stránku. Zvyšok nájdete tu.

PC hry

Counter-Strike: Global Offensive (3. stupeň)

 • každý hráč smie reprezentovať iba svoju triedu
 • hrá sa systémom 5 na 5
 • minimálny počet hráčov je 4
 • všetky súboje budú fungovať na princípe Bo1
 • mapa sa vyberá buď dohodou, alebo systémom banovania máp
 • je zakázané použitie externých programov (wh, ab, triggerbot, bunny hop)
 • je zakázané využívanie bugov hry
 • je zakázaný pixel walk a boost hráča ktorý by mohol vidieť cez objekt ktorý je za normálnych okolností solídny
 • je povolené si priniesť vlastnú klávesnicu, myš a headset (min. headset sa odporúča priniesť vlastný, nakoľko nevieme zaručiť ich dostupnosť počas turnaja…)
 • čet je povolený iba v rámci hry
 • pred začatím zápasu je hráč povinný odovzdať svoj mobilný telefón a iné elektronické zariadenia
 • je zakázane hrať pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych drog

Hearthstone

 • každý hráč smie reprezentovať iba svoju triedu
 • hrá sa systémom 1 na 1
 • hrá sa Standard Conquest best of 5: Každý hráč si vyberie 4 rôzne classy, na ktoré postaví 4 rôzne decky (1 deck na classu), ktoré sú hrateľné v móde standard. Vždy pred začiatkom zápasu oznámi hráč súperovi, s akými classami hrá a následne mu súper jednu z nich zabanuje. To znamená, že hráč zabanovanú classu nebude môcť použiť do konca zápasu. Cieľom je poraziť súpera so všetkými troma classami.
 • karta Whizbang the Wonderful je zakázaná
 • decklisty sa počas turnaja nesmú meniť
 • hrá sa výlučne na vlastných zariadeniach (mobil, tablet, notebook)
 • v prípade remízy nasleduje rematch s rovnakým hrdinom a deckom
 • výherca je povinný oznámiť svoju výhru organizátorovi
 • je zakázané používať akékoľvek podporné programy (decktracker a pod.), povolené sú iba papier a pero (decklisty vytlačené na papieri sú tiež povolené)
 • je zakázané hrať pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych drog

Rocket League (3. stupeň)

 • každý hráč smie reprezentovať iba svoju triedu
 • hrá sa systémom 2 na 2
 • všetky súboje okrem prvého kola sú vo forme Bo3
 • Prvé kolo sa hrá tak, že sa vytvorí čo najviac trojíc + dvojice do počtu. V každej trojici odohrá každý s každým jednu hru a postupuje tím s najväčším súčtom gólov zo všetkých týchto hier
 • minimálny počet hráčov 1 (je možné hrať 1v2)
 • hrať sa bude na mape DFH Stadium
 • je povolené si priniesť vlastnú klávesnicu, myš, controller
 • je zakázané hrať pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych drog

Ultimate Chicken Horse

 • každý hráč smie reprezentovať iba svoju triedu
 • Ultimate Chicken horse je 2d skákačka, kde proti sebe súperia 2 až 4 hráči. Hra spočíva z niekoľkých kôl. Na žačiatku každého kola si každý hráč vyberie jednu prekážku a postaví ju do mapy (samotná mapa má už nejaký základ). Po postavení všetkých prekážok sa hráči pokúsia dostať zo štartu do cieľa. Kolo skončí keď každý hráč buď zanikne, alebo sa dostane do cieľa.
 • Body sa udeľujú nasledovne:
  • 5/4/3/2 body za 1./2./3./4. príchod do cieľa
  • 1 bod za príchod do cieľa po smrti (v tomto prípade sa neudeľujú body za poradie)1 bod za chytenie iného hráča do pasce (ak niekto prišiel do cieľa)
 • do ďalšieho kola postupujú 2 najlepšie umiestnení hráči na konci hry
 • hra sa končí predčasne, pokiaľ nejaký hráč dosiahne 100 bodov
 • 1-4. miesto sa určí podľa konečného poradia vo finále
 • je zakázané hrať pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych drog

Clash Royale

 • každý hráč smie reprezentovať iba svoju triedu
 • hrá sa 1 v 1
 • všetky súboje sú Bo3
 • hráč sa musí na 1 deň odpojiť od svojho klanu (ak nejaký má) a pripojiť sa do turnajového klanu 
 • semifinále, o 3. miesto a finále sa bude hrať tak, že keď s nejakým deckom hráč vyhrá, už ho počas súboja nemôže použiť (aspoň dve karty musia byť iné)
 • hrá sa výlučne na vlastných zariadeniach (mobil, tablet, notebook)
 • je zakázané hrať pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych drog